Kosten en vergoeding

Hersenplan – medisch advies & revalidatie heeft van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een beschikking als solist gekregen (deze beschikking is te raadplegen op de website van de NZa.) Met de afgifte van deze beschikking valt de praktijk onder de reikwijdte van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch specialistische zorg. De inhoudelijke behandeling van Hersenplan past hiermee binnen het kader van Medisch Specialistische zorg en komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. Uw eigen risico kan daarop dus van toepassing zijn.
De revalidatiearts van Hersenplan werkt samen met een casemanager. De casemanager werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. De contacten met de casemanager kunnen dus niet los gezien worden van onderstaande afspraken.

Wat zijn de kosten?
Hersenplan – medisch advies & revalidatie maakt gebruik van de onderstaande DBC-zorgproducten en de daarbij behorende declaratiecodes, waarbij de gebruikte code afhankelijk is van de benodigde en noodzakelijke intensiteit van behandeling.
1. zorgproductcode 9990027198; consult(en) en/of behandeling door Revalidatiearts en/of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 gewogen behandeluren (per subtraject) bij revalidatiebehandeling, waarbij de declaratiecode 14E489 gehanteerd wordt.
2. zorgproductcode 990027199; behandeling door Revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 9 gewogen behandeluren (per subtraject) bij revalidatiebehandeling, waarbij de declaratiecode 14E490 gehanteerd wordt.
Sommige ziektekostenverzekeraars spreken over “gemiddelde” of “marktconforme” of “redelijke” tarieven. Hersenplan hanteert de door de NZa vastgestelde tarieven, evenals andere zorgaanbieders van ongecontracteerde medisch specialistische zorg. De kosten onder de declaratiecode 14E489 zijn door de Nza in 2023 vastgesteld op €307,37 declaratiecode 14E490 op €1047,63 (integraaltarief).

De praktijk Hersenplan – medisch advies & revalidatie hanteert de volgende bedragen:
- declaratiecode 14E489: € 307,37
- declaratiecode 14E490: € 700,00
Eventuele (meestal jaarlijks) aanpassingen van deze tarieven nemen wij over. Voor de laatst geldende declaratietarieven zie de website van de NZa (-home-zorgsectoren-medisch specialistische zorgproductapplicatie - zoeken zorgproduct). Hiermee declareren wij volgens, in overeenstemming met de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Let op:
Er worden door ons, volgens, in overeenstemming met de NZa declaratieregels DBC-trajecten met een door de NZa vastgestelde looptijd gedeclareerd. We kunnen start en sluitingsdatum hiervan niet aanpassen. Dit kan betekenen dat een DBC-traject in het ene kalenderjaar start en sluit in het volgende kalenderjaar. Dit betekent dat wij het tarief hanteren van het kalenderjaar waarin het DBCtraject startte en dat u dit uitsluitend bij de ziektekostenverzekeraar en volgens de in dat jaar geldende polis, kunt declareren.

Wat biedt Hersenplan u onder de genoemde declaratiecodes?
De medisch specialistische intake door de revalidatiearts, eventueel voorafgegaan door een pre-intake bij de casemanager die al adviezen met u doorneemt; de noodzakelijke schriftelijke doorverwijzing(en) naar (eerstelijns) behandelaars; zo nodig een recept voor medicatie, met telefonische controle om het effect te evalueren; verslaglegging (intakebrief) aan u en de verwijzer/huisarts.
Als controle van het ingezette beleid na enkele weken tot maanden gewenst is, zijn hieraan nieuwe kosten verbonden. Deze vallen ook onder bovengenoemde codes (14E489 of 14E490).
Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?
Hersenplan is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw polis (restitutie- of naturapolis) kan het zijn dat u een eigen bijdrage betaalt. Daarnaast kan er sprake zijn van extra voorwaarden van uw zorgverzekeraar voor een consult door een niet - gecontracteerde zorgverlener. Aangezien vergoeding plaatsvindt vanuit de basiszorg, dient u naast een eventuele eigen bijdrage ook rekening te houden met het verplichte jaarlijkse eigen risico.
Het is altijd verstandig om vooraf met uw zorgverzekeraar te overleggen, ook met het oog op (extra) voorwaarden die deze mogelijk stelt aan niet - gecontracteerde zorg. Dan komt u niet achteraf voor onaangename verrassingen te staan.
Bij overleg met uw zorgverzekeraar kunt u bovengenoemde declaratiecodes en kosten doorgeven. Ook kunt u de AGB-code van onze praktijk doorgeven (22227749).
Met deze informatie kan uw zorgverzekeraar u vooraf informeren over de vergoeding die u ontvangt. U ontvangt zelf de factuur, die u rechtsreeks aan Hersenplan betaalt. Deze factuur kunt u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar indienen voor (gedeeltelijke) teruggave van de kosten.
Wat vergoedt uw letselschadeverzekeraar?
Als uw letsel veroorzaakt is door een ongeval waarvan u slachtoffer bent, wordt een (eerste) consult bij de revalidatiearts van Hersenplan soms vergoed door de letselschadeverzekeraar. U kunt dit navragen bij uw advocaat / letselschadeadviseur.